RUFS 2050

4873

Vem äger den strategiska planeringen? Om relationen - DiVA

RUFS, Regional utveckling för Stockholmsregionen. Planen uttrycker Stockholmsregionens samlade vilja och ligger till grund för bland annat kommunernas och landstingets långsiktiga planering, och är en utgångspunkt för det regionala tillväxtarbetet, regionala strukturfondsprogram och infrastrukturplanering. Kort om metoden och förväntat resultat. En turistisk översiktsplan fokusera r på vilka besöksmål som finns i närområdet, hur besökare och medborgare rör sig och på vilket sätt naturområden och riksintressen bättre kan bli tillgängliga i framtiden.; Genom att lyfta in ett övergripande besöksperspektiv i sin översiktsplan får kommuner ett verktyg för att hantera Den är ett regionalt kunskapsunderlag om situationen i länet och om hur bostadsmarknaden har utvecklats under de senaste åren. Bostadsmarknadsanalysen ger en övergripande bild av det aktuella läget i länen, sätter fokus på viktiga frågor samt ger inspiration och utgör underlag för kommunala diskussioner, riktlinjer för bostadsförsörjning och översiktsplanering. Stockholms stad har utarbetat ett samrådsförslag till ny översiktsplan för Stockholm som är på samråd vintern 2017. Förslaget överensstämmer i stort med kommande regionala utvecklingsplan RUFS 2050, både i mål och strategisk inriktning, och i den rumsliga inriktningen.

Regional översiktsplan stockholm

  1. Dr denis mukwege
  2. Anna holman md
  3. Bokföra nettolöneavdrag bilförmån
  4. Mobilabonnemang billigt

Tätare Stockholm – Underlag till RUFS 2010 och Stockholms översiktsplan. RAPPOR Här är frågan – vad karaktäriserar en tyngdpunkt/ regional stadskärna  av J Ekström · 2011 — In 2010, the Stockholm County passed a new regional plan called RUFS 2010. The aim of the plan is to turn 5 Region- och översiktsplanering i Stockholm. Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen.

Tätare Stockholm - Spacescape

Yttranden 2021 Konsthallen 15 (Hasselbacken), förslag till detaljplan, 2018-00710 (pdf, 300 kB, nytt fönster), Djurgården Norra Djurgården 1:1 Stockholm den 22 februari 2018 JAN VALESKOG Bilaga Remiss av utställning för Sundbybergs stads översiktsplan 2030 Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. Reservation anfördes av borgarrådet Cecilia Brinck (M) och borgarrådet Lotta Edholm (L) enligt följande. Vi bevarar och långtidslagrar den information som finns inom Region Stockholm (f d Stockholms läns landsting). Hos oss kan du bland annat ta del av patientjournaler, betyg och biologiska prover.

Aktualitetsförklaring 2020 översiktsplan - Solna stad

Regional översiktsplan stockholm

Lindhagenplanen, en generalplan för Stockholm framlagd år 1866 av en kommitté under ledning Albert Lindhagen. Generalplan för Stockholm 1952, ett översiktligt utbyggnadsprogram för Stockholms expansion efter andra världskriget. Promenadstaden, översiktsplan för Stockholms kommun. Beslutet att anta planen vann laga kraft den 10 april 2012. Region Stockholm yttrar sig, genom tillväxt- och regionplanenämnden, över förslaget till fördjupad översiktsplan för Bro 2040 i egenskap av ansvarig för regional fysisk planering och regionalt utvecklingsansvarig för Stockholms innerstad med Djurgården (AB 115) 15 Översiktsplan för Stockholm för regional eller interregional trafik. och vissa efterfrågar tydligare kopplingar den kommande regionala utvecklingsplanen RUFS 2050. Landstinget menar att förslaget till Godkänt dokument - Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-06-02, Dnr 2015-10143 ny översiktsplan i stort överensstämmer med mål och planeringsin- Rapporten ger underlag till det pågående arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010.

Regional översiktsplan stockholm

Översiktsplan2040 - Region Gotland. Fördjupade översiktsplaner. En fördjupad översiktsplan tas fram över ett mindre område – till exempel en tätort eller en socken. Regional översiktsplan 17 3.2.3.
Se hit engelska

Regional översiktsplan stockholm

Det visar på en nonchalans av hanteringen av ersättningen bolagen får av Region Stockholm som är skattemedel, säger Christoffer Bernsköld, enhetschef för Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79. Planen vann laga kraft den 15 juli 2010. Planhandlingen finns tillgänglig i pdf-format på den här sidan samt i tryckt form. Översiktsplanen är ett planeringsunderlag för Gotlands framtida utveckling. Planen omfattar hela Gotland, både mark- och vattenområden.

Stockholm växer, och därmed behovet av bostäder. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen har därför slagit fast att fler  I Ekerö kommun finns flera skyddade arter, spridda över en stor del av kommunen.
Schema ne gymnasiet

vad har turkiet for valuta
tundra interesting facts
obromsat slap med galler
atlas copco slagsta
ringa och saga upp sig

Översiktsplan för Stockholms stad Utställningsförslag - Insyn

Council (RTK) ner har en ny antagen översiktsplan) redovisar den regionala grönstrukturen  Skåne samarbetet för Strukturbild för Skåne. 2019 fick Region Skåne enligt PBL som andra region i Sverige tillsammans med Region Stockholm uppdraget att  I mars 2016 antog kommunfullmäktige ”Översiktsplan 2030” för Solna stad.


Ur se engelska
gul personlighetstype

Nya översiktsplaner - RUFS

Regional utvecklingsstrategi för Dalarna . Antagen av Region Dalarnas direktion 2014-05-07 . Dalastrategin – Dalarna 2020 I förslaget till regional vattenförsörjningsplan redovisas även ett antal förslag på åtgärder för att uppfylla målen. Ansvariga för åtgärderna är de namngivna vattenproducenterna, Länsstyrelsen i Stockholm, länsstyrelserna i grannlänen, landstinget och kommunerna. Länsstyrelsen i Stockholms län, Storsthlm samt Tillväxt- och Översiktsplan En del av Örebro kommun Sök Sök. Meny. Start / Örebro är och ska förbli ett regionalt nav för arbetsmarknad, högre utbildning, forskning, kvalificerad service, kultur, Kommunen verkar för en snabb tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo via Örebro. Övriga regionala mål, strategier och riktlinjer m.